Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Εισαγωγή

 

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων διέπεται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων ( General Data Protection Regulation – στο εξής “GDPR”) και είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και οδηγίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Βασικός μας στόχος είναι να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη διαφάνεια της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Για εμάς το απόρρητο, καθώς και η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι πρωταρχικής σημασίας, για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, διασφαλίζοντας ότι η επεξεργασία τους πραγματοποιείται σύννομα.

 

 

Λίγα λόγια για τον ιστότοπο

 

Ο ιστότοπος petros-syrigos.com αποτελεί τον δικτυακό τόπο του σεφ Πέτρου Συρίγου (στο εξής νόμιμος εκπρόσωπος»). 

 

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε κατά την πλοήγηση σας στον ιστότοπό μας ή την εγγραφή σας ως χρήστης στις υπηρεσίες μας (δημιουργία λογαριασμού χρήστη) αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και θα φυλάσσονται σε αρχείο υπ’ ευθύνη του νόμιμου εκπροσώπου.

 

 1. Όνομα και Διεύθυνση Υπευθύνου Επεξεργασίας

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, ως ορίζεται από το GDPR και την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, είναι

e-mail info@petros-syrigos.com

 

 1. Ορισμοί

Σας παραθέτουμε ένα σύντομο λεξικό των πιο συνηθισμένων όρων που θα συναντήσετε στην παρούσα Ειδοποίηση Απορρήτου:

Α) δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου,

Β) υποκείμενο των δεδομένων: κάθε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, τα προσωπικά δεδομένα του οποίου υπόκεινται σε επεξεργασία

Γ) επεξεργασία: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή,.

Δ) υπεύθυνος επεξεργασίας: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους,

Ε) εκτελών την επεξεργασία το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας,

Ζ) συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν,

Η) κατάρτιση προφίλ: οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών ενός φυσικού προσώπου, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την απόδοση στην εργασία, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, την αξιοπιστία, τη συμπεριφορά, τη θέση ή τις μετακινήσεις του εν λόγω φυσικού προσώπου,

 

 1. Τα δικαιώματα σας

Εσείς, ως υποκείμενο δεδομένων, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

Α) Δικαίωμα στην πληροφόρηση. Οποιοσδήποτε επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, έχει την υποχρέωση να σας ενημερώσει για το σκοπό της επεξεργασίας, τις κατηγόριες προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται και σε ποιους διαβιβάζονται τα εν λόγω δεδομένα.

Β) Δικαίωμα στην πρόσβαση. Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που έχει για εσάς ο υπεύθυνος επεξεργασίας.

Γ) Δικαίωμα στη διόρθωση. Μπορείτε να αιτηθείτε τη διόρθωση ή την τροποποίηση των προσωπικών σας δεδομένων,

Δ) Δικαίωμα διαγραφής ή άλλως «δικαίωμα στη λήθη».Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μπορείτε να αιτηθείτε τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν και ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να τα διαγράψει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Ε) Δικαίωμα του περιορισμού της επεξεργασίας. Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, έχετε δικαίωμα να αιτηθείτε τον προσωρινό περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων που σας αφορούν.

Ζ) Δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να αιτηθείτε τη διαβίβαση τους σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

Η) Δικαίωμα εναντίωσης/αντίρρησης. Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν, εφόσον πλέον δεν υφίσταται ο σκοπός για τον οποίο αρχικά συλλέχθηκαν, συμπεριλαμβανομένων της κατάρτισης προφίλ, της αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων και εμπορικής προώθησης.

Θ) Δικαίωμα σχετικά με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και την κατάρτιση προφίλ. Έχετε το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση η οποία βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία.

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας ανά πάσα στιγμή για να :

 • επιβεβαιώσετε εάν έχουμε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν
 • αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και να επαληθεύσετε την ακρίβεια τους
 • να διορθώσετε και να επικαιροποιήσετε το αρχείο των προσωπικών σας δεδομένων, σε περίπτωση που είναι ανακριβές
 • αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή την παύση της επεξεργασίας σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια νόμιμη βάση για τη διατήρηση τους.

 

 1. Δικαίωμα Προσφυγής στην ΑΠΔΠΧ

Στην περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Ελληνική ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr, Λεωφ.Κηφισίας 1-3 , ΤΚ 11523, Αθήνα, 2106475600, 2106475628)

 

 1. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς

Σας διαβεβαιώνουμε ότι συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μόνο τις πληροφορίες που έχετε δώσει με δική σας πρωτοβουλία.

 

Συγκεκριμένα :

 

Α) Κατά την επίσκεψη και πλοήγηση σας στον ιστότοπό μας:

 

Δε συλλέγουμε Δεδομένα σας, παρά μόνο όσα συλλέγονται από τα cookies που έχετε επιτρέψει δια της συγκατάθεσης σας να χρησιμοποιηθούν, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στην Πολιτική Cookies εδώ. 

 

Β) Κατά την εγγραφή σας ως χρήστης στις υπηρεσίες μας:

 

έχουμε τη δυνατότητα να συλλέγουμε διάφορες πληροφορίες, όπως το όνομα, την ταχυδρομική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)και τις προτιμήσεις επικοινωνίας.

 

Γ) Αν έχετε συναινέσει να σας στέλνουμε ενημερωτικό υλικό (newsletter) καταχωρούμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στην «λίστα αποστολής newsletter».

 

Δ) Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics (GA) για να  παρακολουθεί  την  δραστηριότητα  των  χρηστών. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες μας και για να δούμε  την πορεία τους  μέσα στον ιστότοπο.

 

Παρόλο που η GA καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική σας θέση, η συσκευή σας, το πρόγραμμα περιήγησης  στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σας σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν σας κάνει προσωπικά γνωστούς σε εμάς. Η GA καταγράφει επίσης τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση σας, αλλά η Google δεν μας παρέχει πρόσβαση σε αυτό. Θεωρούμε ότι η Google είναι ένας τρίτος φορέας  επεξεργασίας  δεδομένων.

 

Η GA χρησιμοποιεί cookies, λεπτομέρειες  για τα οποία μπορείτε να βρείτε στους οδηγούς προγραμματιστών της Google. Προς πληροφόρηση σας, ο  ιστότοπός  μας χρησιμοποιεί την εφαρμογή analytics.js της  GA.

 

Η απενεργοποίηση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας,  θα αποτρέψει την GA από την παρακολούθηση οποιουδήποτε μέρους της επίσκεψής σας σε σελίδες  εντός  αυτού του ιστότοπου.

 

 1. Σκοπός Επεξεργασίας και Χρήση των Προσωπικών Δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο στην περίπτωση που πληρείται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Έχουμε λάβει τη συγκατάθεση σας. Παρόλα αυτά έχετε δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία στηρίζεται αποκλειστικά στην προηγούμενη συγκατάθεση σας. Π.χ. για σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει την νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα προ της ανάκλησή της.
 • Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας είναι αναγκαία για την εκτέλεση ή σύναψη της μεταξύ μας σύμβασης.
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη προς συμμόρφωση μας με μία νομική υποχρέωση.

Οι πληροφορίες σας, θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Την παροχή υπηρεσιών και πληροφοριών σχετικά με τo πρόγραμμα μας.
 • Την ικανοποίηση των αιτημάτων ή παραπόνων σας
 • Την προσωποποίηση των υπηρεσιών που σας προσφέρουμε.
 • Την αποστολή ενημερώσεων (newsletter) τηρώντας πάντα τις ισχύουσες νομοθετικές προβλέψεις για τη λήψη συγκατάθεσης. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ξεγραφείτε από τη λίστα μας (optout) ώστε να σταματήσετε να λαμβάνετε ενημερώσεις.
 • Eάν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας για στατιστικούς σκοπούς, μπορείτε απλά να μη δώσετε την άδεια σας, στις διαδικτυακές μας φόρμες μέσω των οποίων συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες.

 

 

 

 1. Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι Εκτελούντες την Επεξεργασία σέβονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

 

Οι Εκτελούντες έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Εταιρεία:

 

να τηρούν εχεμύθεια,

να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την άδεια της Εταιρείας,

να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας,

να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως το Κανονισμό GDPR.

 

 1. Χρονικό Διάστημα Τήρησης των Δεδομένων

Θα κρατήσουμε τα στοιχεία σας για όσο καιρό απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο ή για όσο χρονικό διάστημα δικαιολογεί ο εκάστοτε σκοπός επεξεργασίας. Μετά το πέρας αυτού του διαστήματος, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν με απόλυτη ασφάλεια.

 

Συγκεκριμένα, θα σας αποστέλλουμε ενημερωτικό υλικό (newsletter) μόνο με την συγκατάθεσή σας, για όσο χρονικό διάστημα τα στοιχεία σας βρίσκονται στη «λίστα αποστολής newsletter».

 

 1. Ασφάλεια

Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένα, λαμβάνουμε όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας και ακολουθούμε τις βέλτιστες πρακτικές.

 

Έχουμε λάβει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία.

 

Χρησιμοποιούμε Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό Ασφαλείας (SSL – Secure Socket Layer), για να εξασφαλίσουμε την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα στον ιστότοπο και τον φυλλομετρητή (browser) σας.

 

Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

 

Η με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των Δεδομένων σας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες μας αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς (βλ. απάντηση στο ερώτημα με αριθμό 7).

 

 1. Cookies

H ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που ζητάνε άδεια για να εγκατασταθούν από το πρόγραμμα περιήγησης στον υπολογιστή σας ή την κινητή συσκευή σας. Μόλις συμφωνήσετε, το αρχείο θα εγκατασταθεί και θα βοηθήσει στην ανάλυση της επισκεψιμότητας στο διαδίκτυο. Τα cookies επιτρέπουν τις διαδικτυακές εφαρμογές να προσαρμόζουν τις λειτουργίες τους στις ανάγκες σας, συλλέγοντας και απομνημονεύοντας πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση με των cookies, συμπεριλαμβανομένου το πως μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία τους, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Πολιτική για τα Cookies

 

 1. Σύνδεσμοι σε άλλους ιστοτόπους

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους για άλλους ιστότοπους που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Ωστόσο, επισημαίνουμε ότι μόλις κάνετε κλικ σε αυτούς τους συνδέσμους και έχετε εγκαταλείψετε τον ιστοσελίδα μας, δεν έχουμε κανέναν έλεγχο για τον άλλο ιστότοπο. Ως εκ τούτου, δεν είμαστε υπεύθυνοι για την προστασία και το απόρρητο των πληροφοριών που παρέχετε ενώ επισκέπτεστε άλλους ιστότοπους, οι οποίοι δεν διέπονται από την παρούσα Ειδοποίηση Απορρήτου. Παρακαλείσθε να επιδεικνύετε προσοχή και να ελέγχετε τις ισχύουσες πολιτικές απορρήτου για τους εν λόγω ιστοτόπους.

 

 1. Τροποποιήσεις στην Ειδοποίηση Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική, ανά διαστήματα, ενδέχεται να τροποποιείται. Παρακαλούμε να ελέγχετε αυτή τη σελίδα για καινούριες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές απορρήτου μας.