Όροι Διαγωνισμού

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Ι. Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Ο ΠΕΤΡΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ (εφεξής καλούμενος χάριν συντομίας ως ο «Διοργανωτής») διοργανώνει Διαγωνισμό μέσω του λογαριασμού του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης INSTAGRAM με τίτλο «petros.syrigos» (εφεξής «Διαγωνισμός»), ο οποίος έχει ως στόχο να αναδειχθεί ένας (1) Νικητής. Ο Νικητής θα κερδίσει ως έπαθλο ένα (1) καινούργιο Ιδιωτικής Χρήσης Επιβατηγό Αυτοκίνητο μάρκας FIAT μοντέλο 500 κυβισμού 999 CC, σε χρώμα λευκό, (εφεξής το «δώρο») , προσφορά της εταιρείας Prestige event I.K.E, η οποία που εδρεύει στο Δήμο Δάφνης – Υμηττού,  επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως αριθ. 60, με Α.Φ.Μ 801564192 και  θα συμπεριλαμβάνει εξοπλισμό ελεύθερης επιλογής της Εταιρείας (εφεξής η Εταιρεία). Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί υπό τους κατωτέρω αναλυτικούς όρους συμμετοχής και ανάδειξης νικητών κατόπιν ηλεκτρονικής κληρώσεως.

 

ΙΙ. Χρόνος Διεξαγωγής του Διαγωνισμού

α) Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί το χρονικό διάστημα από την Κυριακή 12.12.2021 και μέχρι την Τρίτη 28.12.2021  και ώρα 23.59 (εφεξής «χρόνος διεξαγωγής»). Ο Διοργανωτής δύναται με την σύμφωνη γνώση της Εταιρείας να παρατείνει ή να μειώσει την διάρκεια αυτή για εύλογη αιτία υπό την προϋπόθεση ότι θα δημοσιεύσει την μεταβολή αυτή με κάθε πρόσφορο τρόπο και ειδικώς με σχετική του ανάρτηση στον ανωτέρω λογαριασμό του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Instagram.

β) Ο διοργανωτής, δικαιούται με την σύμφωνη γνώμη να ματαιώσει το Διαγωνισμό και να τροποποιήσει τους παρόντες όρους, εφόσον κριθεί απαραίτητο, ενημερώνοντας σχετικά μέσω της διεύθυνσής του στο INSTAGRAM, καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Σε αυτή τη περίπτωση δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή τρίτων, αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια ματαίωση ή τροποποίηση και οι συμμετέχοντες ή τρίτοι δεν δικαιούνται να στραφούν σε βάρος του για την αιτία αυτή.

 

ΙΙΙ. Δικαίωμα Συμμετοχής και Όροι Συμμετοχής

α) Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχει κάθε φυσικό πρόσωπο ημεδαπό ή αλλοδαπό με μόνιμη και κύρια κατοικία στην Ελλάδα. Εξαιρούνται του δικαιώματος συμμετοχής στο διαγωνισμό οι συγγενείς μέχρι και δευτέρου βαθμού, σύζυγος και άμεσοι συνεργάτες του διοργανωτή καθώς το προσωπικό και οι άμεσοι συνεργάτες της Εταιρείας Prestige event I.K.E οι σύζυγοι, οι συγγενείς αυτών μέχρι και 2ου βαθμού καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας (άρθρο 128 ΑΚ) ή είναι περιορισμένα ικανά (άρθρο 129 ΑΚ). Αν παρά ταύτα συμμετάσχουν, αποκλείονται κατά τον χρόνο κατακύρωσης και την ακολουθούμενη ταυτοποίηση αυτών.

β) Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης INSTAGRAM και να ακολουθήσει (follow) τους κάτωθι λογαριασμούς: Α) «petros.syrigos» Β) «bacardigr», Γ) «thejetraid» και Δ) «tassos_aggelis». Η συμμετοχή είναι έγκυρη εφόσον πραγματοποιηθούν όλες οι ανωτέρω ενέργειες εντός του προβλεπόμενου χρόνου διεξαγωγής του διαγωνισμού.

γ) Ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος συμμετέχει στο διαγωνισμό με οποιοδήποτε τίτλο, επωνυμία ή ψευδώνυμο χρησιμοποιεί ελεύθερα στο INSTAGRAM και δεν ζητούνται τα στοιχεία εκάστου εξ΄ αυτών ως προϋπόθεση έγκυρης συμμετοχής.

δ) Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο συμμετέχων γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους του Διαγωνισμού που αναγράφονται και θα παραμείνουν αναρτημένοι έως την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού στις ιστοσελίδες  petros-syrigos.com και thejetraid.com.

ε) Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που αναδειχθεί νικητής ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, κατά τη ταυτοποίηση μετά τη κλήρωση, το δώρο θα παραλαμβάνουν οι γονείς του οι οποίοι ασκούν από κοινού τη γονική μέριμνα αυτού, ή ο γονέας ο οποίος έχει την επιμέλεια αυτού σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων.

στ) Οποιοσδήποτε από τους Νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμη και αυτό της παράδοσης των Δώρου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, αποδειχθεί ότι ο Νικητής δεν έχει αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολο τους ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό σύμφωνα με τους παρόντες όρους οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) σε περίπτωση κατά την οποία αποδειχθεί ότι τα στοιχεία ταυτότητας του Νικητή είναι ανακριβή ή ψευδή (γ) εάν οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (ακόμη και βάσει ενδείξεων) από το διοργανωτή και την Εταιρεία παράνομη ή καταχρηστική ή προσβάλλει την εικόνα του διοργανωτή και της εταιρείας ή τα χρηστά ήθη, τη δημόσια αιδώ, κλπ. κατά τη κρίση αυτών, (δ) σε περίπτωση που είναι αδύνατος ο εντοπισμός κάποιου Νικητή ή/και σε περίπτωση άρνησης αυτού να αποδεχθεί το δώρο ή επίδειξης αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας για την αποδοχή του δώρου. Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ή να προσβληθούν από οποιονδήποτε, με οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα ή μέσο. Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής ενός Νικητή για λόγους που αναφέρονται ανωτέρω, το δικαίωμά του στο δώρο χάνεται οριστικά και θα καλείται αναπληρωματικός νικητής. Εφόσον τελικά δεν βρεθεί ούτε αναπληρωματικός νικητής, ο διοργανωτής και η Εταιρεία έχουν την διακριτική ευχέρεια διάθεσης του επάθλου κατά την κρίση τους.

 

            ΙV. Διαδικασία ανάδειξης Νικητή και χρόνος διεξαγωγής της κλήρωσης

α) Η διαδικασία ανάδειξης του νικητή θα γίνει με ηλεκτρονική κλήρωση η οποία θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικά μέσα (arbitery.com) , την Τετάρτη 29η Δεκεμβρίου και ώρα 12.00 μ.μ, στα γραφεία της εταιρείας Prestige event I.K.E., επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως αριθ. 60, στην Δάφνη Αττικής.

β) Από το Διαγωνισμό θα αναδειχθούν ένας (1) τακτικός νικητής και δύο (2) αναπληρωματικοί νικητές κατόπιν της κατά τα ανωτέρω ηλεκτρονικής κληρώσεως.

γ) Έγκυρες θα θεωρηθούν οι συμμετοχές που θα έχουν γίνει κατά τον προαναφερθέντα τρόπο εντός του χρόνου διεξαγωγής και μόνο μία φορά από κάθε συμμετέχοντα. Κατά το χρόνο διεξαγωγής,  θα καταχωρείται  ηλεκτρονικά η συμμετοχή όλων όσων συμμετέχουν έγκυρα με τη χρήση του λογαριασμού τους στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης INSTAGRAM.  Από τον κατάλογο αυτό, θα γίνει η ηλεκτρονική επιλογή, με τη διαδικασία της στιγμιαίας επιλογής των εγκύρως συμμετεχόντων, η οποία διασφαλίζει το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των Νικητών.

δ) Εν συνεχεία,  ο Νικητής  θα ενημερωθεί με σχετικό μήνυμα στο λογαριασμό του στο INSTAGRAM , δηλαδή σε αυτόν με την οποίο εισήλθε στο λογαριασμό του διοργανωτή και ολοκλήρωσε τις απαιτούμενες ενέργειες όπως αυτές περιγράφονται ανωτέρω και θα αναρτηθούν στον λογαριασμό του διοργανωτή στο INSTAGRAM. Κατόπιν τούτου, ο Νικητής θα πρέπει εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων  (24) ωρών, να επικοινωνήσει με προσωπικό μήνυμα με το διοργανωτή προκειμένου να παράσχει τα πλήρη στοιχεία τους, προκειμένου να ελεγχθεί εάν εμπίπτει ή όχι στα πρόσωπα που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής, αλλά και προκειμένου να γίνουν όλες οι απαραίτητες νόμιμες ενέργειες για τη μεταβίβαση και απόδοση του αυτοκινήτου.

ε) Στην περίπτωση που  ο Νικητής δεν επικοινωνήσει με τον Διοργανωτή εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την διεξαγωγή της κλήρωσης, αυτοδικαίως χάνει οποιοδήποτε δικαίωμα επί του δώρου και ο Διοργανωτής και η Εταιρεία απαλλάσσεται από την οποιαδήποτε υποχρέωση έλαβε έναντι του Νικητή σε σχέση με το δώρο. Στην περίπτωση αυτή, ο Διοργανωτής επικοινωνεί σύμφωνα με την ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία με τους αναπληρωματικούς Νικητές κατά την σειρά ανακήρυξης τους.

 

V. Παράδοση του Δώρου και όροι αυτής

α) Η παράδοση του δώρου στον Νικητή θα γίνει σε χρόνο και τόπο που θα συμφωνηθεί με τον  Νικητή. Ο Νικητής, τακτικός ή αναπληρωματικός, οφείλει να παραλάβει το δώρο εντός δέκα πέντε (15) ημερών από τότε που θα είναι ετοιμοπαράδοτο, στον τόπο που θα το παραδώσει ο διοργανωτής. Μετά την πάροδο της ως άνω προθεσμίας αίρεται οποιαδήποτε υποχρέωση του διοργανωτή και της εταιρείας για την απόδοση  του δώρου.

β) Το δώρο είναι προσωπικό θα μεταβιβαστεί στον Νικητή, δεν κληρονομείται, δεν ανταλλάσσεται ούτε αντικαθίσταται με άλλο. Επιπλέον, ο διοργανωτής και η εταιρεία  δεν θα φέρουν καμία ευθύνη αποζημίωσης ή παροχής άλλου δώρου ή χρηματικού ποσού σε οποιονδήποτε Νικητή, τακτικό ή αναπληρωματικό, σε περίπτωση που για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία ή για λόγους που αφορούν τον ίδιο δεν μπορέσει ο Νικητής να χρησιμοποιήσει το δώρο (ολικά ή μερικά) ή να το παραλάβει.

γ) Ο διοργανωτής παραδίδει το αυτοκίνητο με πινακίδες, πλην ασφάλισης η οποία βαρύνει το Νικητή. Διευκρινίζεται επίσης, ότι υπόχρεος του φόρου κερδών είναι ο νικητής ως δικαιούχος του κέρδους, σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ.2 Ν. 2961/2001.

δ) Το δώρο θα παραδοθεί στη κατάσταση στην οποία βρίσκεται, αποκλειομένης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λ.π, έναντι του διοργανωτή και της εταιρείας.

ε) Ο διοργανωτής  θα παραδώσει το Δώρο με επικολλημένα σήματα ή λογότυπα δικά του ή της Εταιρείας ή/και σήματα ή φωτογραφίες των υπηρεσιών  της. Ο Νικητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να διατηρήσει τα ως άνω σε καλή κατάσταση για ένα (1) έτος. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής, ο διοργανωτής και η εταιρεία, έχουν δικαίωμα εναλλακτικά να ζητήσουν την απόδοση αυτούσιου του Δώρου ή την αξία του. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του διοργανωτή των υπηρεσιών του, ή  της  Εταιρείας και των υπηρεσιών  της.

στ) Ο διοργανωτής και η Εταιρεία δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη για πραγματικά ελαττώματα του Δώρου, για τα οποία ευθύνεται αποκλειστικά ο κατασκευαστής και ο αντιπρόσωπός του-διανομέας.

ζ) Η ευθύνη του διοργανωτή και της Εταιρείας, περιορίζεται αποκλειστικά στη διάθεση του Δώρου, κατά τους όρους του παρόντος Διαγωνισμού, και μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και την παράδοση των Δώρου, παύει οριστικά κάθε υποχρέωση αμφοτέρων.

 

VI. Προσωπικά δεδομένα

α) Για τη ταυτοποίηση των νικητών στο Διαγωνισμό συλλέγονται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση (νομός, πόλη), κινητό τηλέφωνο, email.  Τα δεδομένα συλλέγονται με σκοπό τη ταυτοποίηση, κατοχύρωση και οριστική ανάδειξη των Νικητών, την ανακοίνωση των ονομάτων τους στο λογαριασμό του διοργανωτή στο INSTAGRAM και ενδεχομένως σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, την εν γένει δημοσιότητα και προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του, την τηλεφωνική επικοινωνία και ενημέρωση αναφορικά με τα δώρα και την απόδοση των δώρων σε αυτούς βάσει του εννόμου συμφέροντος του διοργανωτή και της εταιρείας.

β) Ο διοργανωτής και η  Εταιρεία δεν θα επεξεργαστούν τα προσωπικά δεδομένα των νικητών για άλλους σκοπούς πέρα από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω. Σε περίπτωση που ο διοργανωτής ή η  Εταιρεία επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα για άλλους σκοπούς, θα το κάνουν μόνον αφού ενημερώσουν τον κάθε νικητή σχετικά και λάβουν τη σαφή και ρητή συγκατάθεσή τους. Ο διοργανωτής και η εταιρεία δε συλλέγουν προσωπικά στοιχεία και δεδομένα των υπολοίπων συμμετεχόντων, δεδομένου ότι κατά τα προαναφερόμενα, η συμμετοχή στη κλήρωση γίνεται από τη διεύθυνση που κάθε συμμετέχων χρησιμοποιεί ελεύθερα στο INSTAGRAM με οποιοδήποτε τίτλο, επωνυμία ή ψευδώνυμο και δεν ζητούνται τα στοιχεία εκάστου εξ΄ αυτών ως προϋπόθεση έγκυρης συμμετοχής, πλην των νικητών μετά το πέρας του διαγωνισμού προκειμένου να κατοχυρωθεί το δώρο και να γίνει η απόδοσή του.

γ) Μετά την απόδοση του δώρου, οποιαδήποτε δεδομένα, των Νικητών του Διαγωνισμού θα διαγράφονται οριστικά, εκτός εάν η τήρησή τους δικαιολογείται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ή έχει δοθεί η σαφής και ρητή συγκατάθεσή τους για χρήση των δεδομένων για άλλους σκοπούς. Ειδικότερα, σε περίπτωση που υφίσταται διαφορά ή καταγγελία αναφορικά με τον Διαγωνισμό, τα δεδομένα δύναται να διατηρούνται μέχρι την οριστική επίλυση της διαφοράς. Μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος τα δεδομένα θα καταστρέφονται με τρόπο που να μην είναι τεχνικά εφικτή η ανάκτησή τους και θα διαγράφονται. Για τη διοργάνωση και υποστήριξη του Διαγωνισμού, ο διοργανωτής και η Εταιρεία επεξεργάζονται τα δεδομένα εντός Ελλάδας και είναι πιθανόν να συνεργαστούν με τρίτες εταιρείες ή πρόσωπα, τα οποία ενδεχομένως να αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των νικητών. Πέραν των παραπάνω αποδεκτών ο διοργανωτής και η Εταιρεία δεν αποκαλύπτουν, δεν επεξεργάζονται και δεν δημοσιοποιούν τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η κοινοποίηση ή/και η διαβίβαση τους επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Οι  νικητές έχουν τα εξής δικαιώματα αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων: (α) Πρόσβαση και διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση επεξεργασίας ανακριβών δεδομένων που τους αφορούν, (β) διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την προωθητική ενέργεια, (γ) περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων τους, (δ) φορητότητα των δεδομένων τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, δηλαδή το δικαίωμά τους να λάβουν τα δεδομένα τους σε κατάλληλο τύπο, ώστε να είναι εφικτή τεχνικά η διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, (ε) εναντίωση στην επεξεργασία, την οποία μπορούν να ασκήσουν αποστέλλοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@thejetraid.com με θέμα «Άσκηση δικαιωμάτων προσωπικών δεδομένων αναφορικά με το Διαγωνισμό».  Επιπλέον, σε περίπτωση που το αίτημα άσκησης του δικαιώματος τους, δεν απαντηθεί εντός προθεσμίας ενός μηνός – με υπό προϋποθέσεις παράταση δύο μηνών- ή το ζήτημα τους δεν επιλυθεί οι συμμετέχοντες νικητές, διατηρούν το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (dpa.gr). Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι ο διοργανωτής και η Εταιρεία. Ο διοργανωτής και η Εταιρεία λαμβάνουν κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

 

VII. Eπίλυση Διαφορών – Δικαιοδοσία

Για κάθε διένεξη, διαφορά ή διαφωνία που απορρέει από την παρούσα προκήρυξη ή σχετίζεται με αυτή θα επιχειρείται φιλικός διακανονισμός. Σε περίπτωση αποτυχίας θα επιλύεται από Επιτροπή αποτελούμενη από Πρόεδρο και δύο μέλη, που θα συγκροτείται από τον διοργανωτή. Κάθε περαιτέρω διένεξη, διαφορά ή διαφωνία από ή με αφορμή τον Διαγωνισμό θα επιλύεται σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο αποκλειστικά από τα δικαστήρια της Αθήνας (αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, ακόμη και συντρέχουσας).

 

VIII. Πληροφορίες – Παράπονα

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό, οιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνεί με την Εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@thejetraid.com

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο χρόνος διεξαγωγής του Διαγωνισμού παρατείνεται και θα διεξάγεται, κατόπιν παράτασης, μέχρι την Πέμπτη 6/1/2021 και ώρα 19:59.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικά μέσα (arbitery.com) , την Πέμπτη 6/1/2021 και ώρα 20:00, στα γραφεία της εταιρείας Prestige event I.K.E., επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως αριθ. 60, στην Δάφνη Αττικής.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι όροι του Διαγωνισμού ως αυτοί αναφέρονται ανωτέρω.